To Top

Igazgatói - köszöntő

gyergyo nagyzoltan2 ja

Tisztelet­tel és szeretet­tel köszön­tök min­den látó­gatót a Trefán Leonárd Általános Iskola megújult honlapján! Iskolánknak nem­c­sak múltja van, hanem jövője is. A múltjára, az eddig elért ered­ményekre büszkék lehetünk, a jövőre pedig már ma gon­do­l­unk.  Az együttműködés fontos eleme a kom­mu­niká­ció, ame­lyet az iskola immáron a világhálón keresztül is foly­tatni kíván a szülőkkel, diákokkal, és azon láto­gatókkal, akik vir­tuálisan szeretnének betek­in­tést nyerni intézményünkbe.
Célunk, hogy e hon­lap segít­ségével az aktuális híreket, történéseket a lehető leg­gy­orsab­ban közzé tegyünk, illetve a leg­fontosabb infor­má­ciók mindig elérhetőek legyenek az érdek­lődők számára.

Tar­tal­mas böngészést kívánok!  Szigeti Attila igazgató

DOCUMENTE

Filename Size Date & Time

Muzeul școlii

Search

SEPSI CIMER       ©        Mike Web                MIKEWEB                      Flag Counter

Trefán Leonárd Általános Iskola

© All Rights Reserved

Sign in to your account